Energetický štítek

Pronajímáte Äi kupujete, nebo prodáváte nemovitost? Pak se vás týká průkaz energetické nároÄnosti budov. JasnÄ› a pÅ™ehlednÄ› vám pÅ™ináším informace, co se musí a kdo má výjimku. Jako makléř považuji za svou povinnost vás informovat.

OsobnÄ› si myslím, že je dobré vÄ›dÄ›t, jak je můj dům Äi byt energeticky nároÄný. Ale to pojetí zákona… Ta informovanost obÄanů… Ten zmatek kolem toho…

energie ve vlastních rukách

Základ

Energetická nároÄnost budovy je vypoÄtené množství energie pro pokrytí potÅ™eby energie spojené s typickým užíváním budovy, zejména na:

  • VytápÄ›ní
  • Chlazení
  • VÄ›trání
  • Úpravu vlhkosti vzduchu
  • Přípravu teplé vody
  • OsvÄ›tlení

Průkaz se skládá

  • Grafická Äást
  • Protokol

Trošku zmatek

Je nutné rozliÅ¡ovat energetický Å¡títek a průkaz energetické nároÄnosti budovy! To jsou trochu rozdílné vÄ›ci. Å títek je jen ten obrázek, jako má ledniÄka. Průkaz (PENB) je Å¡títek + protokol.

Kdo musí zpracovávat průkaz?

Vlastníci bytových domů Äi vlastníci administrativních budov.

Od 1. ledna 2015 u budov s energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2.

Od 1. ledna 2017 u budov s energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2.

Od 1. ledna 2019 u budov s energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2.

Vlastníci budov nebo SVJ pÅ™i prodeji budovy Äi ucelené Äásti, pronájmu budovy, pronájmu ucelené Äásti od 1. ledna 2016.

Vlastníci mají povinnost

PÅ™edložit a pÅ™edat průkaz nájemci/kupujícímu nejpozdÄ›ji pÅ™ed podpisem kupní/nájemní smlouvy. UvádÄ›t ukazatele energetické nároÄnosti v reklamních a informaÄních materiálech.

Stejné povinnosti platí v případě prodeje/pronájmu bytové jednotky.

Co přinese novela zákona

V případÄ› prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené Äásti budovy prostÅ™ednictvím

zprostÅ™edkovatele mu vlastník pÅ™edá grafickou Äást průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostÅ™edkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikaÄní třídu ukazatele energetické nároÄnosti podle provádÄ›cího právního pÅ™edpisu z pÅ™edané grafické Äásti průkazu v informaÄních a reklamních materiálech. Pokud zprostÅ™edkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou Äást průkazu, uvede v reklamních a informaÄních materiálech nejhorší klasifikaÄní třídu.

Stejná povinnost bude platit v případě prodeje nebo pronájmu bytové jednotky (od 1. ledna 2016).

Výjimka

Průkaz se nezajiÅ¡Å¥uje pÅ™i prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené Äásti budovy, pokud se tak obÄ› strany písemnÄ› dohodnou a jde o budovu, která byla vystavÄ›na a poslední vÄ›tší zmÄ›na dokonÄené budovy na ní byla provedena pÅ™ed 1. lednem 1947.

Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení vÄ›tší zmÄ›ny dokonÄené budovy, pro kterou byl zpracován, nebo do provedení zmÄ›ny způsobu vytápÄ›ní, chlazení nebo přípravy teplé vody. VymÄ›níte-li například okna, nebo kotel, průkaz je neplatný.