I. Obsah a účel dokumentu

 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek https://www.michalkriska.cz, mými klienty a zájemci o mé služby.
 2. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
 3. Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto postupuji při zpracování osobních údajů pečlivě a dodržuji všechny platné normy, zejména pak Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostanete přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazuji.
 4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:
  1. Obsah a účel dokumentu
  2. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mne můžete kontaktovat?
  3. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?
  4. K jakým úÄelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mne k tomu opravňuje?
  5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
  6. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
  7. Informace o cookies
  8. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv
  9. Smlouva o zpracování osobních údajů

II. Správce osobních údajů, kdo jsem a jak mne můžete kontaktovat?

Michal Kriška, IČ: 68750366, se sídlem Husova 1622/10, Jihlava. (dále jen „Správce„). Kontaktní e-mail: info@michalkriska.cz


III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplnÄ›ním nÄ›kterého z formulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů pÅ™i přípravÄ› smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím služeb), pÅ™i osobním kontaktu, telefonicky, písemnÄ›, mailem nebo jinými komunikaÄními prostÅ™edky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

Zpracovávám i údaje, které sami zveÅ™ejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (napÅ™. Facebook, Instagram, Linkedin) a údaje z veÅ™ejných rejstříků (zejména pro uvedení Äi kontrolu vaÅ¡ich identifikaÄních údajů do smluv).

Pokud pro zpracování nÄ›kterých osobních údajů pro konkrétní úÄely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému úÄelu zpracovávám jen s vaším souhlasem.

Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bych vám bez poskytnutí údajů nebyl schopen poskytnout některé služby. Na to vás vždy předem upozorním. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracovávám:

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, vÄ›k, rodné Äíslo, IÄŒ, telefonní Äíslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje), které zpracovávám:

Citlivé osobní údaje nezpracovávám.


IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mne k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abych s vámi mohl uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IÄŒ, telefonní Äíslo, e-mail.

Právním titulem (oprávnÄ›ním) pro zpracovávání tÄ›chto údajů je přímo plnÄ›ní smluvních povinností ze smlouvy uzavÅ™ené mezi námi. Takovou povinností může být dodání služeb apod. PÅ™itom nemusí jít vyloženÄ› o smlouvu uzavÅ™enou v klasické tiÅ¡tÄ›né podobÄ›, vlastnoruÄnÄ› podepsané. Může jít napÅ™. i o smlouvu uzavÅ™enou ústnÄ›, po telefonu nebo vyplnÄ›ním a odesláním formuláře na webových stránkách.

K tomuto úÄelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skonÄení smluvního vztahu jsou pak nÄ›které údaje uchovávány pro úÄely plnÄ›ní právních povinností nebo pro úÄely oprávnÄ›ného zájmu, jak se doÄtete v následujících Äástech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnÄ›ní povinností z úÄetních, daňových a dalších právních pÅ™edpisů

Abych dostál povinnostem vyplývajícím z platných právních pÅ™edpisů, zejména v oblasti úÄetnictví, daňového práva a archivnictví.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které mi povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro úÄely oprávnÄ›ných zájmů mých nebo tÅ™etí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

 • OprávnÄ›ným zájmem je ochrana a prokázání naÅ¡ich práv a právních nároků, zejména z uzavÅ™ených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto úÄely zpracováváme osobní údaje po dobu 15 let po ukonÄení smluvní spolupráce nebo naÅ¡eho posledního kontaktu, pokud k uzavÅ™ení smlouvy nedoÅ¡lo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlÄecím lhůtám nároků se zohlednÄ›ním toho, že se o případném u soudu uplatnÄ›ném nároku nemusíme dozvÄ›dÄ›t hned v okamžiku jeho uplatnÄ›ní druhou stranou. Pro tyto úÄely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
 • OprávnÄ›ným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdÄ›lení budu zpracovávat tyto osobní údaje klientů: Jméno, příjmení, adresu, telefonní Äíslo, e-mail. Zasílání obchodních sdÄ›lení na e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukonÄit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bych pro zaslání nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tiÅ¡tÄ›nou formu nebo telefonní hovor nebo nÄ›kterou z komunikaÄních aplikací typu skype, messenger, i zde budu respektovat, pokud mi dáte vÄ›dÄ›t, že si další kontakt nepÅ™ejete.
 • Abych vám mohl nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbyteÄnÄ› zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, mám databázi kontaktů a osobních údajů ÄlenÄ›nou do více seznamů. Pokud si například pÅ™ejete zasílání informací o naÅ¡ich novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zaÅ™adí do databáze „zasílání novinek“. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnÄ›ní naÅ¡ich smluvních povinností, Äást je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávnÄ›ného zájmu).

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud mi udÄ›líte svůj souhlas, budu zpracovávat vaÅ¡e osobní údaje k zasílání nabídky svých služeb. Váš souhlas budu k tomuto zpracování potÅ™ebovat v případÄ›, že nejste mým klientem. PÅ™ed tím, než mi souhlas udÄ›líte, budu vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu úÄelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovÅ¡em nÄ›které vaÅ¡e osobní údaje zpracovávám i na základÄ› jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budu pro tyto úÄely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vaÅ¡eho souhlasu, protože k takovým konkrétním úÄelům souhlas nutný není a naopak je jejich následné zpracování vyžadováno právními normami.


V. Zpří­stupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajiÅ¡tÄ›ním nÄ›kterých naÅ¡ich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Se zpracovateli máme uzavÅ™ené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnÄ›ní povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaÅ¡e údaje zůstaly v bezpeÄí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).


VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na pří­stup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobní­ch údajů

Jde o právo na to, abych bez zbyteÄného odkladu opravil nepÅ™esné osobní údaje, které se vás týkají. S pÅ™ihlédnutím k úÄelům zpracování máte právo na doplnÄ›ní neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodateÄného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Pávo na výmaz osobní­ch údajů (právo být zapomenut)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbyteÄného odkladu vymazal vaÅ¡e osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v Äl. 17, vÄetnÄ› uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení­ zpracování­

V případech stanovených v Äl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezil zpracování vaÅ¡ich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v Äl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a pÅ™edat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo pÅ™edání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro úÄely oprávnÄ›ných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudem údaje zpracovávat, pokud náš oprávnÄ›ný zájem nebude pÅ™evažovat nad vaÅ¡imi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávnÄ›ným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukonÄení dalšího zpracování pro úÄely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz


VII. Informace o cookies

Cookie je malý textový soubor, který je kopírován na Váš pevný disk z webové stránky. Cookies nepoškozují Váš počítač a neobsahují žádné viry. Cookies z naší stránky neshromažďují žádná Vaše osobní data. Používání cookies můžete kdykoli zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Cookies na našich stránkách jsou používány pouze po dobu Vaší návštěvy pro zajištění anonymity, statistické účely a zlepšení rozhraní pro uživatele.

Tyto stránky využívají pouze cookies, které slouží k zajištění funkčnosti stránek a ke zvýšení Vašeho uživatelského komfortu. Prostřednictvím cookies nesbírám data o uživatelích stránek, zejména pak nedochází ke sběru osobních údajů.

Odmítnutí cookies

V případě, že nebudete s nahráváním cookies do Vašeho počítače souhlasit, můžete odmítnout instalaci cookies nastavením Vašeho internetového prohlížeče. Postup se liší v závislosti na používaném prohlížeči. Podrobné informace o tom, jak odmítnout cookies v konkrétním prohlížeči, naleznete na webu nápovědy daného prohlížeče.


VIII. Další důležité informace pro uplatnění práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování osobních údajů, můžete mě kontaktovat na e-mailu info@michalkriska.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na moji adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit svá práva dle čl. VI. Dovoluji si upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás mohu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.