I. Obsah a účel dokumentu

 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek https://www.michalkriska.cz, naÅ¡imi klienty a zájemci o naÅ¡e služby a produkty.
 2. ÚÄelem tohoto dokumentu je poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
 3. Vážíme si Vaší důvÄ›ry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme pÅ™i zpracování osobních údajů peÄlivÄ› a dodržujeme vÅ¡echny platné normy, zejména pak Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochranÄ› osobních údajů, které je vÅ¡eobecnÄ› známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na Äíslo nařízení v pÅ™edchozí vÄ›tÄ› se dostane přímo na text tohoto pÅ™edpisu a najdete tam i pÅ™esná znÄ›ní právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.
 4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu Äeká:
  1. Obsah a úÄel dokumentu
  2. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mne můžete kontaktovat?
  3. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?
  4. K jakým úÄelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mne k tomu opravňuje?
  5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
  6. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
  7. Informace o cookies
  8. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv
  9. Smlouva o zpracování osobních údajů

II. Správce osobních údajů, kdo jsem a jak mne můžete kontaktovat?

Michal KriÅ¡ka, IÄŒ: 68750366, se sídlem Husova 1622/10, Jihlava. (dále jen „Správce„). Kontaktní e-mail: info@michalkriska.cz


III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplnÄ›ním nÄ›kterého z formulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů pÅ™i přípravÄ› smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím služeb), pÅ™i osobním kontaktu, telefonicky, písemnÄ›, mailem nebo jinými komunikaÄními prostÅ™edky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

Zpracovávám i údaje, které sami zveÅ™ejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (napÅ™. Facebook, Instagram, Linkedin) a údaje z veÅ™ejných rejstříků (zejména pro uvedení Äi kontrolu vaÅ¡ich identifikaÄních údajů do smluv).

Pokud pro zpracování nÄ›kterých osobních údajů pro konkrétní úÄely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému úÄelu zpracovávám jen s vaším souhlasem.

Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bych vám bez poskytnutí údajů nebyl schopen poskytnout některé služby. Na to vás vždy předem upozorním. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, vÄ›k, rodné Äíslo, IÄŒ, telefonní Äíslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Citlivé osobní údaje nezpracovávám.


IV. K jakým úÄelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mne k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za úÄelem uzavÅ™ení smlouvy a plnÄ›ní smluvních povinností

Abych s vámi mohl uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IÄŒ, telefonní Äíslo, e-mail.

Právním titulem (oprávnÄ›ním) pro zpracovávání tÄ›chto údajů je přímo plnÄ›ní smluvních povinností ze smlouvy uzavÅ™ené mezi námi. Takovou povinností může být dodání služeb apod. PÅ™itom nemusí jít vyloženÄ› o smlouvu uzavÅ™enou v klasické tiÅ¡tÄ›né podobÄ›, vlastnoruÄnÄ› podepsané. Může jít napÅ™. i o smlouvu uzavÅ™enou ústnÄ›, po telefonu nebo vyplnÄ›ním a odesláním formuláře na webových stránkách.

K tomuto úÄelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skonÄení smluvního vztahu jsou pak nÄ›které údaje uchovávány pro úÄely plnÄ›ní právních povinností nebo pro úÄely oprávnÄ›ného zájmu, jak se doÄtete v následujících Äástech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnÄ›ní povinností z úÄetních, daňových a dalších právních pÅ™edpisů

Abych dostál povinnostem vyplývajícím z platných právních pÅ™edpisů, zejména v oblasti úÄetnictví, daňového práva a archivnictví.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které mi povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro úÄely oprávnÄ›ných zájmů mých nebo tÅ™etí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

 • OprávnÄ›ným zájmem je ochrana a prokázání naÅ¡ich práv a právních nároků, zejména z uzavÅ™ených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto úÄely zpracováváme osobní údaje po dobu 15 let po ukonÄení smluvní spolupráce nebo naÅ¡eho posledního kontaktu, pokud k uzavÅ™ení smlouvy nedoÅ¡lo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlÄecím lhůtám nároků se zohlednÄ›ním toho, že se o případném u soudu uplatnÄ›ném nároku nemusíme dozvÄ›dÄ›t hned v okamžiku jeho uplatnÄ›ní druhou stranou. Pro tyto úÄely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
 • OprávnÄ›ným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdÄ›lení budu zpracovávat tyto osobní údaje klientů: Jméno, příjmení, adresu, telefonní Äíslo, e-mail. Zasílání obchodních sdÄ›lení na e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukonÄit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bych pro zaslání nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tiÅ¡tÄ›nou formu nebo telefonní hovor nebo nÄ›kterou z komunikaÄních aplikací typu skype, messenger, i zde budu respektovat, pokud mi dáte vÄ›dÄ›t, že si další kontakt nepÅ™ejete.
 • Abych vám mohl nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbyteÄnÄ› zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, mám databázi kontaktů a osobních údajů ÄlenÄ›nou do více seznamů. Pokud si například pÅ™ejete zasílání informací o naÅ¡ich novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zaÅ™adí do databáze „zasílání novinek“. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnÄ›ní naÅ¡ich smluvních povinností, Äást je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávnÄ›ného zájmu).

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud mi udÄ›líte svůj souhlas, budu zpracovávat vaÅ¡e osobní údaje k zasílání nabídky svých služeb. Váš souhlas budu k tomuto zpracování potÅ™ebovat v případÄ›, že nejste mým klientem. PÅ™ed tím, než mi souhlas udÄ›líte, budu vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu úÄelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovÅ¡em nÄ›které vaÅ¡e osobní údaje zpracovávám i na základÄ› jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budu pro tyto úÄely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vaÅ¡eho souhlasu, protože k takovým konkrétním úÄelům souhlas nutný není a naopak je jejich následné zpracování vyžadováno právními normami.


V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajiÅ¡tÄ›ním nÄ›kterých naÅ¡ich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Se zpracovateli máme uzavÅ™ené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnÄ›ní povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaÅ¡e údaje zůstaly v bezpeÄí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).


VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abych bez zbyteÄného odkladu opravil nepÅ™esné osobní údaje, které se vás týkají. S pÅ™ihlédnutím k úÄelům zpracování máte právo na doplnÄ›ní neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodateÄného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbyteÄného odkladu vymazal vaÅ¡e osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v Äl. 17, vÄetnÄ› uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v Äl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezil zpracování vaÅ¡ich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v Äl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a pÅ™edat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo pÅ™edání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro úÄely oprávnÄ›ných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudem údaje zpracovávat, pokud náš oprávnÄ›ný zájem nebude pÅ™evažovat nad vaÅ¡imi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávnÄ›ným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukonÄení dalšího zpracování pro úÄely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz


VII. Informace o cookies

Cookie je malý textový dokument, který je kopírován na Váš hard disk z webové stránky. Cookies nezpůsobují žádné poÅ¡kození VaÅ¡eho poÄítaÄe, ani neobsahují žádné viry. Cookies z naší stránky nesbírají žádná VaÅ¡e osobní data. Používání cookies můžete kdykoli zakázat v nastavení VaÅ¡eho prohlížeÄe. Cookies na naÅ¡ich stránkách jsou používány pouze po dobu Vaší návÅ¡tÄ›vy pro zaruÄení anonymity, statistické potÅ™eby a zlepÅ¡ení rozhraní pro uživatele.

Tyto stránky využívají pouze cookies, které slouží k zajiÅ¡tÄ›ní funkÄnosti stránek a ke zvýšení VaÅ¡eho uživatelského komfortu. ProstÅ™ednictvím cookies nesbírám jakákoli data o uživatelích stránek, zejména pak nedochází ke sbÄ›ru osobních údajů.

V případÄ›, že nebudete s nahráním cookies do vaÅ¡eho poÄítaÄe souhlasit, můžete odmítnout instalaci cookies nastavením VaÅ¡eho internetového prohlížeÄe, standardnÄ› v kartÄ› Nastavení / nastavení obsahu / soubory cookie.


VIII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případÄ›, že budete mít další dotazy ke zpracování osobních údajů, můžete mne kontaktovat na e-mailu info@michalkriska.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na moji adresu uvedenou v úvodní Äásti tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit svá práva dle Äl. VI. Dovoluji si upozornit, že pro úÄely ověření toho, že požadavek je uplatnÄ›n opravdu přímo vámi, vás mohu poté jeÅ¡tÄ› kontaktovat a totožnost a požadavek si pÅ™iměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.