Pronájem bytů – změny

Pár zajímavostí, které přinesl nový občanský zákoník ve věci pronájmů pronájmů.

Bytem může být cokoli

Když se nájemník s pronajímatelem domluví, že „tohle něco“ obytný prostor je, tak to k bydlení je, ať už je to cokoli.

Nájemníkova pokuta

Nově žádné pokuty ani poplatky z prodlení. Pronajímatel může po nájemci požadovat maximálně úroky z prodlení, které jsou definovány v nařízení vlády č. 351/2013 ze dne 16. října 2013.

Kauce už není kauce

Ale jistina. A stále platí, že ji lze sjednat ve výši trojnásobku. Dočtete se v § 2254, odst. 1, zák. č. 89/2012 Sb.

Nájemce má nárok na úroky

Po skončení nájmu vznikne nájemci právo na úroky z jistoty od jejího složení ve výši minimálně zákonné sazby. Co znamená výraz „výše zákonné sazby“ není definováno. Vodítkem k tomu, co se považuje za zákonnou sazbou je ustanovení § 1802 věta druhá Občanského zákoníku, tedy: „Nejsou-li úroky takto stanoveny, platí dlužník obvyklé úroky požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době uzavření smlouvy.“ Pronajímatel se tak bude muset tímto řídit, Pokud si pronajímatel s nájemcem výši úročení jistoty nesjedná, když zvláštní právní předpis úročení jistoty neupravuje, bude se muset výše uvedeným ustanovením řídit.

Zvíře v bytě

Nájemce má právo chovat v bytě zvíře (od myši až po takové, které projde dveřmi), ovšem nesmí tím způsobit pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě.

Další lidé v bytě

Nájemce si může vzít do bytu v podstatě kohokoli a vzít i další osoby do podnájmu. Pokud zde nemá trvalé bydliště, má povinnost to oznámit pronajímateli, ale trvalé bydliště dnes úřad odsouhlasí každému, kdo přinese nájemní smlouvu. Tudíž se za zády pronajímatele může dít v podstatě cokoli.

Doporučujeme v nájemní smlouvě alespoň jasně stanovit maximální počet osob.

Je lepší „pronajímat“ družstevní byt

Ano, protože § 2240 říká, že nájem družstevního bytu se uzavírá podle zvláštního zákona či stanov. Jinými slovy, pokud jde o podnájem družstevního bytu, pravidla občanského zákoníku se zde neaplikují (mohou se udělovat sankce, zakázat zvířata atd.).

Pokud by tedy všichni zájemci o pronájem znali nový OZ, budou si chtít spíše pronajímat byty ve vlastnictví, kde je nový OZ chrání. A naopak o byty družstevní bude zájem menší, protože na podnájem se občanský zákoník nevztahuje. Teoreticky by tak pronájem bytu ve vlastnictví mohl stoupnout na ceně.

Tato fakta se ale dozví jen velmi malé množství lidí. Většina z nich nemá ve svém okolí člověka, který by takové zajímavé odborné věci znal a dále je sděloval. Vy ale takového člověka znáte 🙂